Górne zdjęcie

 

 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Dawid Czoska prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Dawid Czoska Marketing DC, NIP: 5882448744 z siedzibą przy ul.
Lipowej 21, 84-242 Luzino.

 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana dobrowolnie przez Użytkownika
poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check-box i może zostać odwołana w każdym
momencie, choć Użytkownik musi być świadomy iż może wiązać się to z
uniemożliwieniem wykonania usługi przez Administratora.

 

3. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:

a) imię i nazwisko

b) adres mailowy

c) numer telefonu

 

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:

a. odpowiednie zawarcie i realizację umowy – świadczenie usług z zakresu marketingu
internetowego

b. przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających
informacje handlowe i marketingowe.

 

 

5. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Jedyne
podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną.

 

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,

b. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,

c. usunięcia danych

d. ograniczenia przetwarzania danych

e. przenoszenia danych

f. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 

7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go
dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail.

 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat:

a. celów przetwarzania

b. kategorii danych osobowych

c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane

d. planowanego okresu przechowywania danych

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.

 

10. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się
pod adresem mailowym czoska.marketing@gmail.com.